Ważne informacje - Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Wodociągi Siemianowickie
Aqua-Sprint Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Menu główne:

Ważne informacje

OBSŁUGA KLIENTA
RODO
Chcieliśmy Państwa poinformować, że wdrożyliśmy zmiany zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO).
Informujemy, że każdego Klient Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. zostanie poinformowany stosownym pismem o prawach, które mu przysługują w związku z wejściem w życie nowgo rozporządzenia. Treść tej informacji znajduje się tutaj <pobierz plik>
Jednocześnie informujemy, że Państwa wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Można je wycofać w dowolnym momencie o ile nie będą miały wpływu na wykonywanie zadań związanych z realizacją umowy.

ZABUDOWA WODOMIERZY OGRODOWYCH
Uzyskanie bonifikaty w ściekach w związku z wykorzystywaniem wody do celów podlewania ogrodu wymaga spełnienia poniższych warunków:
1. Zamontowania na własny koszt dodatkowego wodomierza za wodomierzem głównym z ważną cechą legalizacyjną. Przed i za wodomierzem należy zabudować zawory kulowe.
Wodomierz należy zamontować:
• w studzience wodomierzowej na terenie ogrodu,
• w szafce wodomierzowej umieszczonej na budynku.
Wodomierz należy zabezpieczyć przed wpływem ujemnych temperatur.
Nadmieniamy, iż istnieje możliwość zakupu w naszej Spółce wodomierza do podlewania ogrodu po cenie hurtowej z odczytem radiowym (zgodnie z ceną zakupu przez Wodociągi Siemianowickie – obecnie ok. 70 zł).
2. Odbiorca, który zamierza zabudować wodomierz do celów podlewania ogrodu winien wystąpić do Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie zgody i warunków zabudowy (zgoda i warunki wydawane są bezpłatnie) [WZÓR WNIOSKU]
3. Uzyskanie bonifikaty wymaga także przeprowadzenia odbioru wodomierza i uaktualnienia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

KOSZT PRZYGOTOWANIA I WEZWANIA DO ZAPŁATY ORAZ MONITU OSTATECZNEGO
Informujemy, iż w przypadku niedotrzymania terminów płatności określonych w fakturze, Wodociągi Siemianowickie mogą wystosować do Odbiorcy usług wezwanie do zapłaty oraz monit ostateczny. Od dnia 01-07-2017 roku koszt przygotowania i wysłania wezwania zgodnie z kalkulacją (do wglądu w siedzibie Wodociagów, wzrost ceny spowodowany jest rosnącymi cenami za usługi pocztowe) wynosi 5,20 zł, a monitu ostatecznego 11,38 zł. Może on być traktowany jako szkoda Przedsiębiorstwa w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego przez Odbiorę usług (zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego). W przypadku zasadnego wezwania do zapłaty Przedsiębiorstwo może dochodzić odszkodowania w wysokości poniesionej szkody. Przedsiębiorstwo nie będzie dochodziło odszkodowania od Odbiorcy jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności.

PRZYPOMINAMY O ZABEZPIECZENIU PRZYŁĄCZY I INSTALACJI PRZED UJEMNYMI TEMPERATURAMI
W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami przypominamy, że należy:
 • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez uszczelnienie drzwi i okien, wstawienie brakujących szyb, naprawę ubytków w ścianach,
 • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
 • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować - ocieplić,
 • elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.
Powyższe zabezpieczenia pozwolą uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody do domu.


SPRAWDZENIE FOLDERU SPAM NA SKRZYNCE POCZTOWEJ

Uprzejmie informujemy, że klienci korzystający z ekologicznego i bardzo wygodnego oraz szybkiego rozwiązania jakim jest e-faktura proszeni są o sprawdzenie folderu SPAM na swoich skrzynkach pocztowych, gdyż może się okazać, że własnie tam Państwa dostawca usług pocztowych automatycznie skategoryzował wiadomości e-mail z fakturą za dostawę wody.

Aby uniknąć takiego zdarzenia w przyszłości należy dodać adre e-mail: wodociagiaquasprint@gmail.com do listy wyjątków.ZABEZPIECZENIE PRZYŁĄCZY I INSTALACJI PRZED UJEMNYMI TEMPERATURAMI

Przed nastaniem niskich temperatur należy:
 • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez uszczelnienie drzwi i okien, wstawienie brakujących szyb, naprawę ubytków w ścianach,
 • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
 • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować - ocieplić,
 • elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.
Powyższe zabezpieczenia pozwolą uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody do domu.
Jeżeli niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), w tej sytuacji należy zgłosić wyciek wody do naszej firmy pod nr tel. 32 753 53 78, lub w dni powszednie osobiście w siedzibie naszej firmy przy ul. Świerczewskiego 100 w Siemianowicach Śląskich :poniedziałek w godz. 7ºº-17ºº, wtorek - czwartek w godz. 7ºº-15ºº, piątek w godz. 7ºº-13ºº. Zgłoszenia przyjmuje również Dział Eksploatacji tel. 32 753 53 83 lub przez stronę www.aqua-sprint.pl poprzez zakładkę "Zgłoś Awarię". Wówczas Wodociągi Siemianowickie Aqua - Sprint Sp. z o.o. dokonają wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna!


W WIGILIĘ NIECZYNNE BIURA

Informujemy Szanownych Klientów, iż w dniu 24 grudnia 2015r. (WIGILIA) biura Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. będą nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia!
Jednocześnie informujemy, że awarie, w godzinach od 7:00 do 22:00, można zgłaszać w Dziale Eksploatacji Sieci pod numerem 32 753 53 83 lub przez całą dobę w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem 32 220 01 80.

NOWY KOSZT PRZYGOTOWANIA I WYSŁANIA WEZWANIA DO ZAPŁATY ORAZ MONITU OSTATECZNEGO NA ROK 2016
Informujemy, iż w przypadku niedotrzymania terminów płatności określonych w fakturze, Wodociągi Siemianowickie mogą wystosować do Odbiorcy usług wezwanie do zapłaty oraz monit ostateczny. Od dnia 01-01 2016 roku koszt przygotowania i wysłania wezwania zgodnie z kalkulacją (do wglądu w siedzibie Wodociagów) wynosi 3,20 , a monitu 7,33 zł. Może on być traktowany jako szkoda Przedsiębiorstwa w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego przez Odbiorę usług (zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego). W przypadku zasadnego wezwania do zapłaty Przedsiębiorstwo może dochodzić odszkodowania w wysokości poniesionej szkody. Przedsiębiorstwo nie będzie dochodziło odszkodowania od Odbiorcy jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności.

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. przypominają odbiorcom o zabezpieczeniu przyłączy i instalacji przed ujemnymi temperaturami
Przed nastaniem niskich temperatur należy:

 • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez uszczelnienie drzwi i okien, wstawienie brakujących szyb, naprawę ubytków w ścianach,

 • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,

 • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować - ocieplić,

 • elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.

Powyższe zabezpieczenia pozwolą uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody do domu.
Jeżeli niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), w tej sytuacji należy zgłosić wyciek wody do naszej firmy pod nr tel.
32 753 53 78, lub osobiście w dni powszednie w siedzibie naszej firmy przy ul. Świerczewskiego 100 w Siemianowicach Śląskich.
Zgłoszenia przyjmuje również Dział Eksploatacji tel. 32 753 53 83 lub przez stronę www.aqua-sprint.plpoprzez zakładkę "ZGŁOŚ AWARIĘ". Wówczas Wodociągi Siemianowickie Aqua - Sprint Sp. z o.o. dokonają wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna.

---------------------------------------------

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Siemianowicach Śląskich"
Odbiorców Wodociągów Siemianowickich informujemy, że trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę EKOTOM Tomasz Nawieśniak z Bielska Białej dla zadania: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Siemianowicach Śląskich" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Realizacja całej inwestycji jest planowana na lata 2016-2020 i będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Informacja na temat zakresu prac, szczegółów technicznych i ekonomicznych dostępna jest pod następującym adresem w punkcie konsultacyjnym:

ul. 27-Stycznia 1/p. 113, Siemianowice Śląskie
w poniedziałki i środy
w godz. 12:00-17:00.
oraz pod numerem telefonu:
722
304 322
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00

---------------------------------------------

Koszt przygotowania i wysłania wezwania do zapłaty oraz monitu ostatecznego do końca roku 2015
Informujemy, iż w przypadku niedotrzymania terminów płatności określonych w fakturze, Wodociągi Siemianowickie mogą wystosować do Odbiorcy usług wezwanie do zapłaty oraz monit ostateczny. Od dnia 01-07 2013 roku koszt przygotowania i wysłania wezwania zgodnie z kalkulacją (do wglądu w siedzibie Wodociagów) wynosi 3,69zł, a monitu 8,55zł. Może on być traktowany jako szkoda Przedsiębiorstwa w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego przez Odbiorę usług (zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego). W przypadku zasadnego wezwania do zapłaty Przedsiębiorstwo może dochodzić odszkodowania w wysokości poniesionej szkody. Przedsiębiorstwo nie będzie dochodziło odszkodowania od Odbiorcy jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności.Czynne w dniach:
Poniedziałek od 7:00 do 17:00
Wtorek - czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 13:00

Dział Eksploatacji Sieci
od 7:00 do 15:00 od pon. do pt.

        32 753 53 83

Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego

czynne całą dobę
        32 220 01 80

Sprawy związane z:
- rozliczeniem za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,
- wymianą wodomierza,
- umową oraz jej zmianą
      32 753 53 72

data ostatniej aktualizacji 22.09.2020
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego